Geschiedenis

Verplichte aanname van een familienaam

In 1811 werd verplicht om een familienaam, indien men deze nog niet voerde, te kiezen. Hendrik Rienks, geboren 19-oktober-1769 heeft op 21 maart 1812 te kennen gegeven dat hij de naam ‘RINGERSMA’ als achternaam aannam. De akte waarin dit wordt vastgelegd is hierboven weergegeven.

De akte (zie foto hieronder) luide:

Voor ons, Maire, der Gemeente Lippenhuizen, canton Beetsterzwaag Arrondissement Heerenveen van Departement Vriesland, gecompareerd zijnde, Hendrik Rienks wonende te Lippenhuizen heeft dezelve verklaard, dat hij aanneemt de naam Ringersma voor familienaam en heeft een zoon en twee dochters te weeten, Jelke oud één jaar, Antje oud acht jaar en Boukje oud zes jaar, allen wonende te Lippenhuizen en heeft deze mee ondertekend

Den 21 Maart 1812

Waar komt de naam ‘Ringersma’ vandaan?

Naar de oorsprong van de door Hendrik Rienks gekozen achternaam “RINGERSMA” wordt nog steeds gezocht. In het boek “ALD DANTUMADEEL DE DOKKUMER WALDEN” van T. E. Teunissen wordt o.a. vermeld dat deze naam al in de 14e eeuw wordt gebruikt.
In de gemeente Dantumadeel heeft in Dantumawoude een straat de naam Ringhersmastraat (Ringhersmastrjitte) gekregen (zie foto).